SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Obecný úrad

Obecný úrad - je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu, zložený z pracovníkov obce. Obecný úrad nemá právnu subjektivitu. Vnútorná organizácia úradu je upravená organizačným poriadkom obecného úradu schváleným obecným zastupiteľstvom . Obecný úrad vykonáva odborné, administratívne a organizačné práce súvisiace s plnením úloh samosprávy obce a to najmä:

 1. zabezpečuje všetky úlohy vyplývajúce zo správy obce,
 2. zabezpečuje písomnú agendu všetkých orgánov samosprávy obce,
 3. pripravuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovania obecného zastupiteľstva a komisií obecného zastupiteľstva,
 4. pripravuje rozhodnutia starostu vydávané v správnom konaní, v daňovom a poplatkovom konaní,
 5. zabezpečuje výkon všeobecne záväzných nariadení obce,
 6. organizačne a technicky zabezpečuje plnenie úloh štátnej správy, prenesených na obec

Prácu obecného úradu vedie a organizuje starosta obce alebo zástupca starostu obce v rozsahu vymedzenom obecným zastupiteľstvom.

Samospráva zohľadňuje miestne (regionálne) podmienky. Tie môžu mať charakter zemepisný, ekonomický, ekologický, ale v každom prípade majú charakter miestny, t.j. typický pre daný región, mesto alebo obec a zohľadňujú potreby jeho obyvateľov. Na rozdiel od štátnej správy obce a mestá a ich regionálne združenia nefungujú na princípe podriadenosti a nadriadenosti a ich hlavným poslaním je zabezpečenie potrieb obyvateľov a spravovanie miestnych záležitostí.

Postavenie obcí, ktoré sú základnými jednotkami samosprávy, upravuje Ústava Slovenskej republiky a viaceré zákony. Každý volený predstaviteľ samosprávy (starosta, primátor, poslanec obecného zastupiteľstva) skladá pri nástupe do funkcie sľub, v ktorom sa zaväzuje dodržiavať ústavu, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy.

Ústava upravuje v právnej úprave pre samosprávu najmä:

 1. Postavenie obce
 2. Oprávnenia obce
 3. Spôsoby uskutočňovania samosprávy
 4. Orgány obce a spôsob ich voľby
 5. Samosprávu vyšších územných celkov