SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Legislatíva

Od 1. 1. 2011 vstúpil do platnosti zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa doplňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a doplňajú niektoré zákony. Z neho vyplýva povinnosť zverejnovať všetky zmlúvy, faktúry a objednávky na našej internetovej stránke od 1. januára 2011.

Na základe prijatého zákona č. 546/2010 z 9. decembra 2010, ktorý schválila Národná rada SR 9. decembra 2010, ktorým sa doplňa zákon č. 40/1964 Zb. - Občiansky zákonník, vyplývajú pre všetky mestá, mestské časti a obce najmä tieto nové povinnosti:

Podľa § 5a odsek (1) je každé mesto, mestská cast a obec povinná osoba, ktorá musí povinne zverejnovať svoje zmlúvy, pretože nakladá s verejnými prostriedkami: (1) Povinne zverejnovaná zmluva je písomná zmluva, ktorú uzaviera povinná osoba a ktorá obsahuje informáciu, ktorá sa získala za verejné prostriedky 7a) alebo sa týka používania verejných prostriedkov, nakladania s majetkom štátu, majetkom obce, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom právnických osôb zriadených zákonom, na základe zákona alebo nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie.

Podľa § 5a odsek (5) je každé mesto, mestská cast a obec povinná zverejnovať zmluvy na svojej internetovej stránke. (5) Povinne zverejnovaná zmluva, ktorej úcastníkom je iná povinná osoba ako je uvedená v odseku 4, sa zverejnuje na webovom sídle povinnej osoby, ktorá zmluvu uzaviera.

Podľa § 5b odsek (1) je každé mesto, mestská časť a obec povinná zverejnovať na svojej internetovej stránke objednávky:
(1) Povinná osoba zverejní na svojom webovom sídle objednávky tovarov a služieb do desiatich pracovných dní odo dňa ich vyhotovenia. To neplatí, ak objednávky súvisia s povinne zverejnovanou zmluvou, ktorá nadobudla účinnosť podľa zákona 7g)

Podľa § 5b odsek (2) je každé mesto, mestská časť a obec povinná zverejnovať na svojej internetovej stránke faktúry:
(2) Povinná osoba zverejní na svojom webovom sídle faktúry na tovary a služby do desiatich pracovných dní odo dňa ich doručenia povinnej osobe najneskôr však do 30 dní odo dňa ich zaplatenia.

Dalšie zákony, podla ktorých obec koná a rozhoduje:
Zákon SNR č. 369/1990 O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
Zákon č. 25/2006 o verejnom obstarávaní
Zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
Zákon SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov(§ 5 ods. 1 zák. č. 211/2000 Z. z.)
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
Zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
Zákon č. 346/1990 Zb. SNR o volbách do orgánov samosprávy obcí
Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
Zákon č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy