Aktuality

OPATRENIE ÚVZSR zo dňa 17.04.2020 účinné od 20.04.2020 od 07:00 hod. do odvolania

 20.04.2020

ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Trnavská cesta 52
P.O.BOX 45
826 45 Bratislava
sp. zn.: OLP/3172/2020
Bratislava, 17.04.2020
Opatrenie
Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
pri ohrození verejného zdravia
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa § 5
ods. 4 písm. h) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) z dôvodu
vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky vládou Slovenskej republiky
uznesením vlády Slovenskej republiky č. 111 z 11.03.2020 dňom 12.03.2020 a pandémie
ochorenia COVID-19 vyhlásenej dňa 11.03.2020 generálnym riaditeľom Svetovej
zdravotníckej organizácie v súlade so závermi z rokovania Ústredného krízového štábu
Slovenskej republiky zo dňa 15.04.2020 podľa § 12 ods. 2 písm. b), c) a f) a § 48 ods. 4
písm. l) zákona č. 355/2007 Z. z. nariaďuje tieto
opatrenia:
1. Všetkým osobám, ktoré od 20. apríla 2020 od 7.00 hod. vstúpia na územie Slovenskej
republiky, sa nariaďuje izolácia v zariadeniach určených štátom na dobu nevyhnutnú na
vykonanie laboratórnej diagnostiky ochorenia COVID-19 a následne po zistení
negatívneho výsledku sa tejto osobe nariaďuje domáca izolácia v celkovej súhrnnej dobe
14 dní. Po dobu domácej izolácie podľa predchádzajúcej vety sa táto nariaďuje i osobám
žijúcim s ňou v spoločnej domácnosti.
Nariadenie izolácie v zariadeniach určených štátom sa nevzťahuje na nasledovné osoby:
- osoby s obmedzenou schopnosťou orientácie a pohybu,
- tehotné ženy, osoby s onkologickým ochorením, psychiatrickým ochorením, ťažkou
poruchou imunity, osoby s osobitnými výživovými potrebami, osoby s chronickými
ochoreniami dýchacích ciest, srdca a ciev, osoby s metabolickými poruchami, osoby
s epilepsiou, osoby s mentálnou poruchou, osoby so závažnými ochoreniami
vyžadujúcimi pokračujúcu injekčnú liečbu v pravidelných intervaloch, zdravotne
ťažko postihnuté osoby. Tieto osoby sú pri vstupe na územie Slovenskej republiky
povinné predložiť v dvoch vyhotoveniach (originál a kópia) potvrdenie od lekára
opatrené jeho podpisom a pečiatkou o tom, že ich zdravotný stav spadá pod vyššie
uvedené zdravotné obmedzenia.
- osoby nad 75 rokov,
a osobám im blízkym a sprevádzajúcim v dobe prekročenia štátnych hraníc SR, ktoré od
20. apríla 2020 od 7.00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky. Týmto osobám, na
ktoré sa nevťahuje nariadenie o izolácii v zariadeniach určených štátom a osobám
blízkym  a sprevádzajúcim  sa  za splnenia podmienky, že pri vstupe na územie
Slovenskej republiky predložia v dvoch vyhotoveniach (originál a kópia) výsledok
negatívneho testu RT-PCR na ochorenie COVID-19 nie staršieho ako 48 hodín,
nariaďuje izolácia v domácom prostredí na dobu 14 dní. Maloletým osobám, ktoré bez
sprievodu vstupujú na územie Slovenskej republiky sa nariaďuje izolácia v domácom
prostredí na dobu 14 dní. Po dobu domácej izolácie sa táto nariaďuje i osobám žijúcim
s nimi v spoločnej domácnosti. Všetky osoby, na ktoré sa vzťahuje povinnosť domácej
izolácie sú povinné sa bezodkladne telefonicky hlásiť na miestne príslušnom
regionálnom úrade verejného zdravotníctva.
Nariadenie izolácie v zariadeniach určených štátom sa nevzťahuje na osoby, ktoré na
území Slovenskej republiky požívajú diplomatické výsady a imunitu, ktoré od 20. apríla
2020 od 7.00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky. Týmto osobám sa nariaďuje
izolácia v domácom prostredí na dobu 14 dní. Po dobu domácej izolácie sa táto nariaďuje
i osobám žijúcim s nimi v spoločnej domácnosti. Všetky osoby, na ktoré sa vzťahuje
povinnosť domácej izolácie sú povinné sa bezodkladne telefonicky hlásiť na miestne
príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva.
2. Všetkým osobám, ktoré od 20. apríla 2020 od 7.00 hod. vstúpia na územie Slovenskej
republiky sa nariaďuje, aby bezprostredne po návrate do Slovenskej republiky oznámili
túto skutočnosť a to telefonicky alebo elektronicky poskytovateľovi zdravotnej
starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore
všeobecné lekárstvo, a s ktorým má uzatvorenú dohodu o poskytovaní zdravotnej
starostlivosti alebo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú
starostlivosť v špecializačnom odbore pediatria, a s ktorým má dieťa uzatvorenú dohodu
o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Osoby, ktoré nemajú na území Slovenskej
republiky uzatvorenú takúto dohodu sú povinné oznámiť umiestnenie do izolácie podľa
bodu 1 miestne príslušnému lekárovi samosprávneho kraja.
3. Všetkým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytujú zdravotnú
starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo pediatria sa nariaďuje,
aby všetkým osobám, ktoré v období od 20. apríla 2020 od 7.00 hod. vstúpili na územie
Slovenskej republiky, vrátane osôb, ktoré s touto osobou žijú v spoločnej domácnosti,
vystavili PN z dôvodu karantény pre COVID-19.
4. Opatrenie podľa bodu 1 až 3 sa nevzťahuje na:
- vodičov nákladnej dopravy, ktorí vstupujú na územie Slovenskej republiky pri
preprave alebo za účelom nakladania a vykladania tovaru,
- posádky v lodnej nákladnej doprave, ktoré vstupujú na územie Slovenskej
republiky pri preprave alebo za účelom nakladania a vykladania tovaru,
- členov posádky lietadla alebo iných členov leteckého personálu, ktorých výkon
činnosti je nevyhnutný na vykonanie letu lietadla na leteckú prepravu nákladu na
územie Slovenskej republiky, ktorí zotrvajú na palube tohto lietadla, okrem
vykonania predletovej prípravy, naloženia alebo vyloženia leteckého nákladu,
- členov posádky lietadla a iným členom leteckého personálu, ktorých výkon
činnosti je nevyhnutný na vykonanie najmä letov lietadiel na humanitárne účely,
technických a premiestňovacích letov, repatriačných letov lietadiel na palube
ktorých sa nachádzajú osoby s prechodným alebo trvalým pobytom na území
Slovenskej republiky,
- vodičov a posádky osobnej autobusovej dopravy, ktorí vykonávajú prepravu
repatriovaných osôb na územie Slovenskej republiky,
- rušňovodičov, vozmajstrov, vlakové čaty a obslužných pracovníkov v železničnej
nákladnej doprave, ktorí vstupujú na/z územia Slovenskej republiky za účelom
zabezpečenia prepravy medzinárodných nákladných vlakov,
- vodičov nákladnej dopravy, členov posádky lietadla alebo iných členov leteckého
personálu, posádku v lodnej nákladnej doprave, rušňovodičov, vozmajstrov,
vlakové čaty a obslužných pracovníkov v železničnej nákladnej doprave, ktorí
cestujú inými spôsobmi dopravy, za predpokladu, že sa presúvajú do miesta, kde
budú vykonávať nákladnú dopravu pričom miesto začiatku dopravy sa nachádza
na území Slovenskej republiky; uvedenú skutočnosť musia preukázať potvrdením
od zamestnávateľa v štátnom jazyku Slovenskej republiky, označením miesta
výkonu práce, identifikačnými údajmi pracovníka/ov a vozidla/vozidiel,
- posádku v lodnej nákladnej doprave, ktorí vstupujú na územie Slovenskej
republiky inými spôsobmi dopravy; uvedenú skutočnosť musia preukázať
potvrdením od zamestnávateľa v štátnom jazyku Slovenskej republiky,
- vodičov a posádky zdravotnej služby, ktorí vykonávajú transport pacienta
a vodičov a posádky vykonávajúcich prevoz orgánov určených na transplantáciu,
krvi a krvných náhrad,
- zamestnancov pohrebných služieb, ktorí vykonávajú medzinárodnú prepravu
ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov na účely pochovania alebo
spopolnenia,
- po odsúhlasení Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky na osoby,
ktoré vstupujú a opúšťajú územie SR za účelom zabezpečenia liečby vážnych
zdravotných stavov svojich, alebo osôb im blízkym,
- po odsúhlasení Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky alebo Ministerstvom
obrany Slovenskej republiky na tranzit príslušníkov policajných zborov
prechádzajúcich územím Slovenskej republiky na plnenie úloh vyplývajúcich
z členstva v EÚ a príslušníkov ozbrojených síl a NATO,
- po odsúhlasení Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky na vykonanie tranzitu
štátnych príslušníkov členských štátov EÚ navracajúcich sa do domovskej
krajiny a prechádzajúcich územím Slovenskej republiky bez zastavenia.
Osobám uvedeným v tomto bode sa nariaďuje, aby v prípade akýchkoľvek príznakov
respiračného ochorenia bezodkladne oznámili túto skutočnosť a to telefonicky svojmu
poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť
v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, a s ktorým má uzatvorenú dohodu
o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Pokiaľ uvedené osoby nemajú na území Slovenskej
republiky poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, oznámia túto informáciu bezodkladne na
číslo tiesňového volania 112.
Vodičom nákladnej dopravy, posádke v lodnej nákladnej doprave, rušňovodičom,
vozmajstrom, vlakovým čatám a obslužným pracovníkom v železničnej nákladnej doprave,
ktorí vstupujú alebo vystupujú na/z územia Slovenskej republiky za účelom prepravy,
nakladania a vykladania tovaru sa nariaďuje, aby pri nakladaní a vykladaní tovaru používali
osobné ochranné pracovné prostriedky, maximálne obmedzili priamy kontakt s personálom
v zahraničí a mali vozidlo vybavené gumenými rukavicami k použitiu podľa potreby
a dezinfekčné prostriedky k pravidelnému čisteniu rúk. Pre zamestnancov v železničnej
doprave vyhotoví zamestnávateľ potvrdenie, ktoré jasne preukáže, že nútený prechod štátnej
hranice im vyplýva z povahy ich práce, ktorou zabezpečujú nákladnú dopravu. Pre tieto
osoby sa pre ich potrebný pobyt na území Slovenskej republiky mimo plnenia pracovných
povinností nariaďuje domáca izolácia, pokiaľ je to možné mimo osôb, ktoré s nimi žijú
v spoločnej domácnosti.
Členom posádky lietadla a iným členom leteckého personálu, ktorých výkon činnosti je
nevyhnutný na vykonanie najmä letov lietadiel na leteckú prepravu nákladu na územie
Slovenskej republiky, letov na humanitárne účely, technických a premiestňovacích letov,
repatriačných letov lietadiel, na palube ktorých sa nachádzajú osoby s prechodným alebo
trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorí vstupujú na územie Slovenskej
republiky, sa nariaďuje dodržiavať protiepidemické opatrenia stanovené Ministerstvom
dopravy a výstavby Slovenskej republiky.
Zamestnancom pohrebných služieb, ktorí vykonávajú medzinárodnú prepravu ľudských
pozostatkov alebo ľudských ostatkov na účely pochovania alebo spopolnenia, sa nariaďuje,
aby pri preberaní, odovzdávaní a nakladaní ľudských pozostatkov používali respirátory FFP2
/ FFP3, maximálne obmedzili priamy kontakt s personálom v zahraničí a mali vozidlo
vybavené gumenými rukavicami k použitiu podľa potreby a dezinfekčné prostriedky
k pravidelnému čisteniu rúk.
Vodičom a posádkam zdravotnej služby, ktorí vykonávajú transport pacienta, sa nariaďuje,
aby transport pacienta vykonávali len vozidlami, v ktorých je oddelený priestor pre pacienta,
aby pri transporte používali osobné ochranné pracovné pomôcky (respirátory FFP2 / FFP3,
ochranné okuliare, rukavice) a používali dezinfekčné prostriedky k pravidelnému čisteniu
rúk.
5. Opatrenie podľa bodu 1 až 3 sa nevzťahuje na osoby, ktoré majú trvalý pobyt alebo
prechodný pobyt v Slovenskej republike a majú uzatvorený pracovnoprávny vzťah,
obdobný pracovný vzťah alebo miesto výkonu práce v prihraničných oblastiach na území
susedného štátu vo vzdialenosti pozemnou cestnou komunikáciou do 30 km od
otvoreného hraničného priechodu na územie Slovenskej republiky a sú držiteľmi
potvrdenia od zamestnávateľa o takomto výkone práce alebo potvrdenia o
takomto výkone práce.
Zároveň sa toto Opatrenie podľa bodu 1 až 3 sa nevzťahuje na osoby, ktoré majú trvalý
pobyt alebo prechodný pobyt v prihraničných oblastiach susedného štátu do 30 km od
otvoreného hraničného priechodu na územie Slovenskej republiky, a majú uzatvorený
pracovnoprávny vzťah, obdobný pracovný vzťah, alebo miesto výkonu práce na území vo
vzdialenosti pozemnou cestnou komunikáciou do 30 km od otvoreného hraničného
priechodu na územie Slovenskej republiky a sú držiteľmi potvrdenia od zamestnávateľa
o takomto výkone práce alebo o potvrdení o takomto výkone práce.
Podmienkou pre obe skupiny osôb je sa pri každom vstupe na územie Slovenskej
republiky preukázať negatívnym testom RT-PCR na ochorenie COVID-19 nie starším
ako 30 dní. Táto podmienka nadobúda účinnosť dňa 01. mája 2020.
6. V odôvodnených prípadoch nespadajúcich pod body 4 a 5 môže výnimku z bodov 1 až 3
udeliť Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky na základe odôvodnenej
písomnej žiadosti člena vlády Slovenskej republiky v jeho pôsobnosti. Podmienkou
udelenia výnimky na vstup na územie Slovenskej republiky je preukázanie sa negatívnym
testom RT-PCR na ochorenie COVID-19 nie starším ako 48 hodín.
7. Opatrenie podľa bodu 1 až 3 sa nevzťahuje na osoby, ktoré majú trvalý pobyt alebo
prechodný pobyt v Slovenskej republike a majú uzatvorený pracovnoprávny vzťah alebo
obdobný pracovný vzťah ako zdravotnícky pracovník v Juhomoravskom, Zlínskom,
Moravsko-sliezskom alebo Olomouckom kraji Českej republiky a sú držiteľmi potvrdenia
od zamestnávateľa o takomto výkone práce. Podmienkou pre uvedené je sa pri každom
vstupe na územie Slovenskej republiky preukázať negatívnym testom RT-PCR na
ochorenie COVID-19 nie starším ako 48 hodín.
Termín: od 20. apríla 2020 od 7.00 hod. do
odvolania
Nadobudnutím účinnosti tohto opatrenia sa ruší opatrenie Úradu verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/3012/2020 zo dňa 04.04.2020.
O d ô v o d n e n i e
Vláda Slovenskej republiky vyhlásila podľa § 8 zákona Národnej rady Slovenskej
republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov
počnúc dňom 12.03.2020 mimoriadnu situáciu z dôvodu ohrozenia verejného zdravia II.
stupňa a vyhlásila na postihnutom území Slovenskej republiky núdzový stav podľa čl. 5
ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu,
výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 19.
marca 2020.
Generálny riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie vyhlásil dňa 11.03.2020
pandémiu ochorenia COVID-19.
V nadväznosti na aktuálnu epidemiologickú situáciu vo svete a v Európskej únii Úrad
verejného zdravotníctva Slovenskej republiky nariadil z dôvodu ochrany Slovenskej republiky
pred zavlečením prenosného ochorenia COVID-19 na územie Slovenskej republiky v súlade
so závermi z rokovania Ústredného krízového štábu Slovenskej republiky zo dňa 15.04.2020
opatrenia uvedené v záväznej časti tohto opatrenia.
Toto opatrenie je jedným z dôležitých nástrojov na zamedzenie šírenia ochorení
COVID-19 spôsobených koronavírusom (SARS-CoV-2) v Slovenskej republike.
Osoba, ktorej týmto opatrením vznikla povinnosť izolácie, je povinná:
a) sledovať svoj zdravotný stav (náhly nástup aspoň jedného z týchto príznakov: horúčka,
kašeľ, dýchavičnosť) a v prípade objavenia sa príznakov bez meškania telefonicky
kontaktovať zodpovednú osobu karanténneho zariadenia a v prípade domácej izolácie
ošetrujúceho lekára a územne príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva a
podrobiť sa odberu biologického materiálu,
b) zdržať sa sociálnych kontaktov,
c) zdržať sa cestovania,
d) zdržať sa akýchkoľvek činností, ktoré si vyžadujú opustiť miesto izolácie alebo prijímať v
mieste izolácie vnímavé osoby.
Nerešpektovanie tohto opatrenia je priestupkom na úseku verejného zdravotníctva
podľa § 56 zákona č. 355/2007 Z. z., za ktorý príslušný regionálny úrad verejného
zdravotníctva uloží pokutu podľa § 56 ods. 2 zákona č. 355/2007 Z. z. vo výške do 1.659
eur, ak odsek 3 neustanovuje inak. V blokovom konaní môžu orgány Policajného zboru
a obecnej polície uložiť páchateľovi za nerešpektovanie tohoto opatrenia pokutu vo
výške do 1.000 eur.
Mgr. RNDr. MUDr. Ján Mikas, PhD.
hlavný hygienik Slovenskej republiky

Úradné hodiny

Pondelok:

08:00 - 12:00

13:00 - 15:00

Utorok:

08:00 - 12:00

13:00 - 15:00

Streda:

nestránkový deň

Štvrtok:

08:00 - 12:00

13:00 - 15:00

Piatok: 08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár